Alternate Text Alternate Text Alternate Text
ماشک گل خوشه ای زمستانه

ماشک گل خوشه ای زمستانه

ماشک گل خوشه ای زمستانه (Vicia sativa L.) - از آن در تغذیه نشخوارکنندگان به شکل دانه ، علوفه سبز ، علوفه خشک و تازه خوری و یا کود سبز استفاده میشود. - ساقه این گیاه نازک ، بلند و باریک و برگ دار است و ارتفاع آن حدود 100-120 سانتی مترمی باشد. - به تنهایی یا مخلوط با غلات (جو یا چاودار) کشت می شود و با یک نسبت 70-75 درصد از ماشک و 25-30 درصد غلات (مقدار دانه در حدود 120 کیلوگرم در هکتار از ماشک و 30-35 کیلوگرم از غلات کشت میشود). - تحمل قابل توجهی به خشکسالی و سرما دارد. در شرایط مطلوب در صورت برداشت در زمان پرگل و تشکیل غلاف اول ، بازده تولید آن از حدود 35-40 تن درهکتار از علوفه سبز و 7-8 تن در هکتار علوفه خشک و به طور متوسط دارای حدود 20 ٪ پروتئین خام است. مزاياي كشت مخلوط درهم : ١- كاهش زمان رسيدگي ٢- افزايش عملكرد دانه ٣- كاهش خسارات آفات و علف هاي هرز ٤- غلات تامين كننده كربوهيدرات و ماشك پروتئين را تامين مي كند ٥- جلوگيري از ورس٦- غلات مانند قيم عمل كرده و باعث افزايش ارتفاع بوته ماشك و متعاقبا افزايش عملكرد ميگردد

ماشک گل خوشه ای زمستانه


گالری تصاویر محصولبازگشت