Alternate Text Alternate Text Alternate Text
بذر ذرت میانرس سینگل کراس NS640

بذر ذرت میانرس سینگل کراس NS640

- زیر مجموعه گروه فائو ٦٠٠ و میان رس. - بسیار انعطاف پذیر در برابر شرایط مختلف محیطی. - دو منظوره هم به صورت کشت علوفه ( سیلو ) و همچنین جهت کشت دانه ای استفاده می شود. - آرد ذرت تولیدی از دانه آن با کیفیت و دارای پروتئین بالاتر نسبت به سایر ارقام می باشد و در تغذیه جیره دامداری ها بسیار مفید است. - در مقابل تنش های خشکی مقاوم است. - در شرایط مطلوب دارای پتانسیل ژنتیکی عملکرد در کشت اول حدود ١٤تن دانه و ٩٠ تن علوفه در هکتارمی باشد. - نحوه آرایش برگ ها اصلاح گردیده به نحوی که حالت برگها به صورت عمودی است و به دلیل آن ٬تبخیر و تعرق از روی برگها کاسته می شود.(نیاز آبی کمتر و بهره وری بالاتر) - بلال ها به صورت سیلندری و ١٦ ردیف دانه روی آن. - وزن هزار دانه ٣٩٠ گرم. - بیشترین درصد فروش بذر در پژوهشکده بذر نویساد کشور صربستان. - ارتفاع بوته ها در خاکهای پرقوه بالای ٣متر. - رویش اولین بلال در ارتفاع ١٣٠ سانتی متر از سطح زمین. - تعداد بوته برای کشت دانه ای بیشتر از هفتاد هزار و در کشت علوفه ای بیشتر از هشتاد و پنج هزار در هکتار نباشد ( تعداد بوته در زمان برداشت محاسبه شود) - حساس به تراکم بوته زیاد - در شرایط مختلف آب و هوای ایران و در تمامی استان ها در چند سال گذشته کشت شده و از عملکرد مطلوبی برخوردار بوده است. - دوره رشد بستگی به اقلیم محل کشت دارد ولی جزء ارقام میان رس می باشد هم برای کشت اول و همچنین در مناطقی که سرمای زودرس ندارند بعد از غلات ٬ کشت دوم برای کشت علوفه ای پیشنهاد میگردد. مقاوم به پوسیدگی طوقه و خوابیدگی در برابر بادهای شدید

بذر ذرت میانرس سینگل کراس NS640


گالری تصاویر محصولبازگشت