Alternate Text Alternate Text Alternate Text
بذر چغندرقند درنا - DRENA

بذر چغندرقند درنا - DRENA

مشخصات بذر چغندرقند درنا (DRENA) - این رقم هیبرید دیبلوئید منوژرم است - مقاوم در برابر بیماری ریزومانیا - متحمل در برابر بیماری سرکوسپورا - جزء ارقام زودرس و میانرس - ماکزیمم عملکرد ریشه در شرایط دیم کشور صربستان 108/5 تن در هکتار

بذر چغندرقند درنا - DRENA


گالری تصاویر محصولبازگشت