Alternate Text Alternate Text Alternate Text
کلزا رقم زلاتنا

کلزا رقم زلاتنا

رقمی op و زمستانه از گروه "00" در سال 2008 در کشور صربستان ثبت شده است وزن هزار دانه 3.9 گرم است. طول مدت رشد 284 روز است. پتانسیل ژنتیکی بالا برای عملکرد دانه با بیش از 4.5 تن دانه در هکتار و با درصد روغن حدود 44٪ متحمل به سرما روغن آن برای مصرف انسان مناسب استگالری تصاویر محصولبازگشت