Alternate Text Alternate Text Alternate Text
گندم نان رقم NS 40 S

گندم نان رقم NS 40 S

مشخصات زراعی : مقاوم به سرما میان زودرس مقاوم به ورس متحمل به خشکی ارتفاع بوته ۸۰ تا ۹۰ سانتی متر مقاوم به بیماری های قارچی و زنگ وزن هزار دانه ۳۸ تا ۴۲ گرم پتانسیل تولید فوق العاده [بالای ۹ تن در هکتار] مشخصات کیفی : هکتولیتر حدود ۸۰ پروتئین ۱۳ درصد گلوتن ۲۶ تا ۳۰ درصد

گندم نان رقم NS 40 S


گالری تصاویر محصولبازگشت