Alternate Text Alternate Text Alternate Text
بذر ذرت سينگل كراس NS770

بذر ذرت سينگل كراس NS770

- زیر مجموعه گروه فائو ٧٠٠. - دو منظوره هم بصورت علوفه و هم دانه کشت می شود. - در شرایط مطلوب دارای پتانسیل ژنتیکی عملکرد در کشت اول بالای ١٥تن دانه و بالای ٩٠ تن علوفه در هکتار. - بلال ها به صورت سیلندری و ١٦ تا ١٨ ردیف دانه روی بلال. - وزن هزار دانه ٤٠٠ گرم. - ارتفاع بوته ها در خاکهای پر قوه بالای ٣متر. - در کشت آن حتما مسائل مکانیک خاک (تهیه زمین ) و آب رعایت شود و حساس به تنش های آبیاری می باشد. - تعداد بوته در کشت دانه ای بیشتر از هفتاد هزار و در کشت علوفه ای بیشتر از هشتاد هزار بوته در هکتار نباشد.( تعداد بوته در زمان برداشت محاسبه شود) - در شرایط مختلف آب و هوای ایران در سال گذشته کشت شده و از عملکرد بسیار چشمگیری برخوردار بوده است. بسیار مناسب برای کشت در استان قزوین است. - دوره رشد بستگی به اقلیم محل کشت دارد و جزء ارقام دیر رس می باشد. - اصلاح شده و استیگرین است و تا رسیدن کامل دانه ٬ بوته ها سبز می ماند. - پیشنهاد می شود با لحاظ در اختیار داشتن زمان لازم در مناطق سرد و معتدل فقط در کشت اول کاشته شود.

بذر ذرت سينگل كراس NS770


گالری تصاویر محصولبازگشت