Alternate Text Alternate Text Alternate Text
کسب بالاترین رکورد میانگین تولید ذرت دانه ای

کسب بالاترین رکورد میانگین تولید ذرت دانه ای

دلایلی اصلی انتخاب بذر NS770 توسط کشاورزان عملکرد مطلوب آن در سال قبل و ویگور بالای این بذر در شرایط گرمای سخت استان خوزستان می باشد. این طرح در حدود سیصد مزرعه در شهرستان یادشده اجرا و بصورت میدانی اطلاعات اخذ و بررسی شده است .لازم به ذکر است ، این نتایج توسط جهاد کشاورزی شهرستان دزفول استخراج شده است

۱۳۹۳/۳/۸

بازگشت