Alternate Text Alternate Text Alternate Text
برتری رقم گندم سیمونیدا به رقم چمران (آتیلا)

برتری رقم گندم سیمونیدا به رقم چمران (آتیلا)

در هفته گذشته از مزرعه آقای خدابخش دهقانی در سعادتشهر استان فارس کیل گیری صورت گرفت. نامبرده در سطح 20 هکتار از ارقام سیمونیدا و آتیلا در مجاورت یکدیگر با تیمار یکسان کشت نموده ، که نتیجه کیل گیری به شرح ذیل می باشد: رقم سیمونیدا عملکرد درهکتار 9200 کیلوگرم - رقم چمران ( آتیلا ) عملکرد در هکتار 7500 کیلو گرم

۱۳۹۳/۴/۲۰

بازگشت