Alternate Text Alternate Text Alternate Text
طرح کشت مخلوط ماشک گل خوشه ای و جو

طرح کشت مخلوط ماشک گل خوشه ای و جو

علوفه بدست آمده از این طرح بعنوان یکی از اولین علوفه های سبز بعد از زمستان مطرح است. از مزایای این کشت استفاده از بارش های زمستانه و اوایل بهار و بدون آبیاری حدود سی تن علوفه تر با پروتئین حدود بیست درصد در هکتار عملکرد خواهد داشت.

۱۳۹۳/۵/۱۶

بازگشت