Alternate Text Alternate Text Alternate Text

معرفي ارقام جديد آفتابگردان

شركت نگين سبز برنا بعنوان نماينده انحصاري پژوهشكده كشاورزي نوويساد كشور صربستان ( داراي يكي از بزرگترين بانك هاي ژنتيكي آفتابگردان در دنيا ) در سال زراعي جاري با مشاركت دو كشت و صنعت شهيد رجايي دزفول و كشت و صنعت پارس منطقه مغان اقدام به آزمايش گزينشي ارقام با ٩ رقم جديد آفتابگردان روغني نموده است

۱۳۹۴/۴/۳۱

بازگشت