Alternate Text Alternate Text Alternate Text
برگزاری کارگاه آموزشی توسعه کشت آفتابگردان در مرودشت

برگزاری کارگاه آموزشی توسعه کشت آفتابگردان در مرودشت

نظر سنجی که در آخر کارگاه از مدعوین اخذ گردید ۵۴ درصد مطالب ارائه شده را عالی ، ۴۱ درصد در سطح خوب و ۵ درصد متوسط و ۰ درصد ضعیف اعلام کردند

۱۳۹۵/۱۱/۲۵

بازگشت