Alternate Text Alternate Text Alternate Text

اطلاعیه

ارقام گندم : NS40 S SIMONIDA رقم جو : NONIUS لازم به ذکر است ، مزرعه بذری این ارقام تحت نظارت موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال قرار گرفته و در صورت احراز استاندارد های ملی برای بذور تولیدی لیبل و گواهی صادر خواهد شد.

۱۳۹۶/۵/۸

بازگشت