Alternate Text Alternate Text Alternate Text
استقبال ذرتکاران خورستان

استقبال ذرتکاران خورستان

علت این انتخاب ویگور بالا در مقابل با سله و گرما و همچنین عملکرد مطلوب این بذر مشخص شده است.

۱۳۹۳/۳/۵

بازگشت