دستورالعمل استفاده از کودهای اگرویونیک برای چغندرقند

مرحله اول:

قبل از کشت گیاه جدید، مقدار ۵ لیتر  در هکتار یونیکر (Uniker) را بر روی بقایای کشت قبلی محلول پاشی کرده و با خاک مخلوط نمایید.

مرحله دوم:

مقدار بذور مورد استفاده در یک هکتار را بطور کامل با ۲۵۰ میلی لیتر اسلاول اس (Slavol S) آغشته نمایید.

مرحله سوم:

در مرحله ۸ برگی ، با استفاده از ۷ لیتر در هکتار  اسلاول (Slavol) – به تنهایی یا همراه با علف کش ها – محلول پاشی برگی را بر روی برگها انجام دهید.

Similar Posts