دستورالعمل کاشت یونجه :
۱- انتخاب مزرعه: 
با خاک زراعی عمیق ، حاصلخیز و سبک با دسترسی به آب و هوای مناسب ، pH حدود ۶.۵ تا ۷.۵
علف های هرز کنگر وحشی و سس را بطور کامل در مزارع از بین ببرید.

۲- تناوب محصول: 
محصولات قبلی غلات (گندم، چاودار، جو، جودوسر)

۳- شخم (خاکورزی): 
شخم اولیه با عمق ۳۰ تا ۴۰ سانتیمتر

برای کشت تابستانه: 
دیسک اول ۱۰ تا ۱۲ سانتیمتر ، شخم ۳۰ سانتیمتر یا در ترکیب با چیزل ، بستن شیارها با دیسک ، آماده سازی بستر بذر ۸ تا ۱۰ سانتیمتر

کشت بهاره: 
شخم پاییزه ۳۰ تا ۴۰ سانتیمتر ، بستن شیارها با دیسک ، آماده سازی بستر بذر ۸ تا ۱۰ سانتیمتر

۴ – کوددهی: 
مرحله اول- آنالیز شیمیایی خاک:
۴۰ تا ۶۰ کیلوگرم در هکتار ازت خالص و مقدار ۱۰۰ تا ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار P2O5 و ۶۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار کود پتاسه که دو سوم PK طی خاکورزی اولیه و یک سوم مابقی PK و کل مقدار N قبل از کاشت.

۵- کاشت: 
کشت بهاره:
از اواخر اسفند تا اواخر فروردین
کشت تابستانه:
اواخر مرداد تا اوایل شهریور ، مقدار مصرف بذر ۳۰ تا ۵۰ کیلوگرم در هکتار فاصله ردیف ها ۱۲.۵ – ۲۵ سانتیمتر ، عمق ۱ تا ۲ سانتیمتر

۶- مبارزه با علفهای هرز :
سله شکنی ، کنترل علف هرز، استفاده از مقدار ۱ لیتر در هکتار ایمازتاپیر (پرسوئیت) در مرحله ۳ تا ۵ برگی ، استفاده از مقدار ۲ تا ۳ لیتر در هکتار بنتازون (بازاگران) مخصوص علف هرزهای پهن برگ یکساله، استفاده از مقدار ۱ تا ۲ لیتر در هکتار fluazifop-p-butil (Fusiladeforte) برای علف هرزهای یکساله و علف های چندساله ، کنترل بیماریها و آفات و علف های هرز 
۷- چین: 
ارتفاع برش از کف مزرعه ۳ تا ۵ سانتیمتر ، اولین چین برای علوفه در اوایل گلدهی (اواسط اردیبهشت)

سالهای بعدی تولید یونجه
کنترل علف هرز طی زمستان-متریبوزین (سنکور) مقدار ۰.۷ – ۱.۲ لیتر در هکتار، تیفن سولفورون متیل (هارمونی) مقدار ۸ تا ۱۶ گرم در هکتار، علف هرزهای پهن برگ و نازک برگ – ایمازتاپیر (پرسوئیت) مقدار ۰.۶ لیتر در هکتار + بنتازون (بازاگران) مقدار ۱.۵ لیتر در هکتار، کلوخ شکنی زمین در اوایل بهار

۸- کنترل حشرات: 
فیتودکتافورنیکاتا کلروپیروس + سایپرمترین (Nurelle D) مقدار ۱ لیتر در هکتار

گالری پیدا نشد !