کشت چغندرقند باعث افزایش حاصلخیزی خاک و در تناوب با گندم باعث افزایش عملکرد این محصول میگردد. این زراعت می تواند تناوب خوبی در الگوی کشت استان باشد.

عملیات آماده سازی زمین:

شخم عمیق، دو مرحله دیسک (همراه دیسک دوم استفاده از علف کش پیرامین به صورت پیش کاشت) و تسطیح زمین جهت آماده سازی بستر کشت

میزان مصرف بذر:

به میزان ۲ تا ۵/۲ یونیت در هکتار (هر یونیت شامل یکصد هزار بذر می باشد).

ارقام مناسب کاشت:

ارقام مورد تائید موسسه تحقیقات چغندرقند کشور

بافت خاک مناسب جهت کاشت:

اراضی حاصلخیز و دارای بافت متوسط (لومی)، در این خاک ها مقدار رس ۲۰ تا ۳۵ درصد متغیر است. جهت بهبود خصوصیات فیزیکی خاک استفاده از انواع کودهای آلی توصیه می شود.

تاریخ مناسب جهت کاشت:

تاریخ مناسب کاشت بسته به اقلیم منطقه مورد نظر تعیین می گردد.

فاصله کاشت:

روی ردیف بین ۱۵ تا ۱۸ سانتی متر و فاصله ردیف ها از هم ۵۰ سانتیمتر با تراکم ۱۰۰ الی ۱۲۰ هزار بوته در هکتار

کود مورد نیاز:

بر اساس نتایج آزمون خاک و توصیه کارشناسان، تمامی کودهای فسفره و پتاسه و قسمتی از کود ازته مورد نیاز قبل از کشت مصرف می گردد.

Similar Posts