مشخصات رقم: بهاره ، زودرس ، op ، از گروه ۰۰ ، وزن هزار دانه ۳/۸ گرم ، متوسط عملکرد ۴تن ، درصد روغن حدود ۴۵ و مصرف آن برای انسان مناسب است
کشت در اراضی کشت و صنعت شهید رجایی دزفول
عکسها مربوط به شرکت نگین سبز برنا در مزرعه آزمایشی کشت و صنعت شهید جایی در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۲ می باشند.

تاریخ کاشت: ۱۳۹۸/۹/۶

Similar Posts