محصولات اکوپتنت

افزایش عملکرد و کیفیت محصول

افزایش مقاومت گیاهان در برابر بیماری ها.

کاملا ارگانیک

بهبود کیفیت خاکهای اسیدی و ضعیف شده ناشی از استفاده بیش از حد از کودهای معدنی.

قابل اختلاط با سایر ترکیبات میکروبیولوژیکی

قابل استفاده بر روی کلیه گیاهان زراعی درختان و سبزیجات


EKO VITAL

اکوویتال

از طریق تجزیه بقایای عالی در خاک (بقایای محصولات ) و با کمک اکوویتال به طور مطلوبی میتوان علاوه بر فعالیت بیولوژیکی خاک بر بهبود آب ،هواو رژیم حرارتی خاک تاثیرگذار بود

اکوویتال محیطی را در خاک ایجاد میکند که در آن میکرو ارگانیسم های مفید موجود میتوانند زنده مانده و تکثیر شوند

از اثرات استفاده از اکوویتال میتوان تحریک توسعه و تکامل باکتری های مناسب در خاک (به علت محتوای بالای اسیدهای هیومیک و فولویک)،تقویت سیستم ریشه گیاهان در برابر بیماریهایی با منشا میکروبیولوژیکی ،تحریک باکتری های تثبیت کننده نیتروژن و معدنی کننده فسفر (که منجر به تجزیه سریع تر ماده آلی و تشکیل هوموس میگردد) و اصلاح خصوصیات خاک های متاثر از استفاده بیش از حد کودهای معدنی را نام برد

این کود قابلیت اختلات با سایر ترکیبات میکروبیولوژیکی را داشته و میتواند در مرحله رشد رویشی نیز استفاده بشود این فرآورده به صورت خاک مصرف برروی بقایای گیاهی پاشیده شده و قابل استفاده می باشد


EKO FREEZ

اکوفریز

اکو فریز، یک ضد یخ گیاهی آلی است که برای کاهش اثر نامطلوب یخبندان ناشی از بهار دیر هنگام یا پاییز زودهنگام استفاده میشود

استفاده ای فرآورده در زمان مناسب ( ۴-۵ روز قبل از رخ دادن دمای پایین) تولید پروتئین ها و ضد یخ را تحریک مینماید (AAA) اسید آمینه های ,(AFP)

این فرآورده همچنین بعنوان فاکتور محافظتی در برابر دماهای خیلی بالا نیز استفاده میشود علاوه بر کاربردهای فوق اکوفریز یک کود برگی کامل نیز می باشد که حاوی مقادیر بالای بر،منگنز و روی بوده و بنابراین میتواند در تغذیه گیاهان و درختان میوه استفاده شود (نقش حفاظتی در برابر تنشهای محیطی و تغذیه ای). از اثرات استفاده از اکوفریز می توان کاهش خطر سرمازدگی دیر هنگام بهاره افزایش جذب آب و عناصر غذایی و سیستم ایمنی گیاه به بیماری ها افزایش طول دوره رشد رویشی در پائیز و افزایش میوه برداشت شده بعلت افزایش گرده افشانی ،تسریع سوخت و ساز و افزایش دهنده مقدار اسید آمینه ،پرتئین ها ،قند ،چربی ویتامین ها ،مواد معدنی و بویژه پرتئین های ضد یخ زدگی ،افزایش ظرفیت فتوسنتزی ،افزایش فشار اسمزی و جذب آب و غذا از طریق سیستم ریشه گیاه افزایش شکوفه دهی ،افزایش کیفیت وکمیت محصول شامل افزایش اندازه ،بهبود بافت ظاهر بازارپسند و طعم مناسب ،کاهش مقدار پ هاش و تعداد پاتوژن ها در خاک و تقویت سیستم ریشه ای گیاه را نام برد
ترکیب اکوفریز میتواند با سایر فرآورده های میکروبیولوژیکی مخلوط و در فاز رشد رویشی نیز استفاده بشود .این فرآورده به صورت محلول پاشی بر روی گیاهان قابل استفاده است

information

EKO BOOSTER1

اکوبوستر ۱

اکوبوستر ۱ (کود آلی -محرک بیولوژیکی -تنظیم کننده بیولوژیکی )ترکیبی است که برای فرآوری دانه (بذرمال ) و تقویت سیستم ریشه استفاده می شود

اکوبوستر ۱ موجب شروع سریع رشد دانه میگردد

زیرا حاوی تمامی عناصر غذایی مورد نیاز برای مرحله اولیه رشد گیاه -جوانه زنی بذر و ریشه دهی میباشد .استفاده از اکوبوستر ۱ تلقیح بذر را غیر ضروری کرده (سویا) و ذخیره بذر های تیمار شده و کشت دیرتر آنها را بدون در نظر گرفتن شرایط اقلیمی ممکن می سازد. از اثرات استفاده از اکوبوستر ۱ میتوان به افزایش حاصلخیزی خاک و محیط کشت بهبود استقرار و ریشه دهی بهتر گیاهان ،افزایش گلدهی افزاییش نسبت به جوانه زنی در مقایسه با گیاهان شاهد تا ۲-۳ برابر ،بهبود تغذیه گیاه (به علت دارا بودن عناصر غذایی میکرو و ماکرو به ویژه نیتروژن و فسفر و تقویت سیستم ریشه گیاهان را نام برد

مختلف بستر کشت سازگار بوده PHاکوبوستر ۱ با مقادیر

و برای رشد تمامی محصولات گیاهی قابل استفاده می باشد

این کود قابلیت اختلات با سایر سایر ترکیبات میکروبولوژیکی را داشته و میتواند در فاز رشد رویشی نیز استفاده بشود این فرآورده به صورت بذر مال قابل استفاده می باشد


EKO BOOSTER2

اکوبوستر ۲

این کود یک محلول غذایی کامل برای انواع گیاهان میباشد با استفاده از اکوبوستر ۲ مقاومت گیاه نسبت به بیماری ها و شرایط پراسترس افزایش می یابد

این کود طی دوره رشد رویشی گیاه استفاده می شود. اکوبوستر ۲ علاوه بر عناصر غذایی اصلی حاوی عناصر غذایی میکرو باغلظت بالا و به فرم ترکیبات قابل دسترس (کلات)می باشد و از اثرات اکوبوستر ۲ میتوان تسریع رشد و توسعه گیاهان بعلت مقادیر بالای نیتروژن ،فسفر و پتاسیم فراهم سازی امکان انبارداری طولانی تر میوه های سالم ،افزایش مقاومت گیاه به بیماری ها و شرایط پراسترس ،افزایش توده سبز گیاه ،وزن میوه و محتوای قند آن ،افزایش درصد باروری و رشد جنین گیاه و تشدید رنگ گل در گلهای زینتی را نام برد .این کود قابلیت اختلاط با سایر ترکیبات میکروبیولوژیکی را داشته و میتواند در مرحله رشد رویشی نیز استفاده بشود

این فرآورده بصورت محلول بر روی گیاهان قابل استفاده میباشد

خدمات پشتیبانی و فنی ۲۴ ساعته به کشاورزان