شرکت نگین سبز برنا نماینده انحصاری شرکت های اکوپتنت (تولید کننده کودهای ارگانیک) و اگرویونیک (تولید کننده کودهای بیولوژیک) صربستان در ایران و منطقه می باشد. افزایش سرعت جوانه زنی بذور، افزایش سرعت رشد نشاها، یکنواختی بیشتر نشاها از نظر ارتفاع بوته ها، استحکام بیشتر نشاها در زمان نشاکاری با ماشین نشاکار، افزایش میزان رشد و توسعه بهتر ریشه نشاها در سینی نشا، استقرار بهتر و سریعتر نشاها در زمین اصلی، افزایش تعداد پنجه، خشبی شدن بیشتر برگ های برنج و درنتیجه کاهش خسارت آفات و بیماری ها، افزایش پهنای برگ و استحکام بیشتر برگ پرچم در تیمارها نسبت به شاهد از جمله نتایج مشاهده شده در شالیزار مورد آزمایش می باشند.

Similar Posts