تهران – ایرنا – مصوبه شورای اقتصاد درباره قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی در سال زراعی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد.

به گزارش ایرنا،  بر این اساس قیمت خرید هر کیلوگرم گندم از کشاورزان چهار هزار تومان و کلزا هفت هزار و ۸۰۰ تومان تعیین شده است.

همچنین در متن این مصوبه آمده است: سازمان برنامه و بودجه کشور با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و رعایت قوانین و مقررات مربوط، در مورد سازمان های مسئول خرید، محدوده زمانی خرید، نحوه تامین تنخواه، چگونگی ضمانت و بازپرداخت اعتبارات مورد نیاز و محل تامین زیان احتمالی خرید موضوع این تصویب نامه، تصمیمات لازم را اتخاذ و بر نحوه اجرای أنها نظارت می کند.

Similar Posts