در روز شنبه مورخ ۹۹/۰۳/۲۴ خبرنگاران و مسئولین جهاد کشاورزی شهرستان کرج از مزرعه نمایشی ارقام پاییزه شرکت نگین سبز برنا واقع در محمدشهر بازدید به عمل آوردند.

Similar Posts