در راستای انتقال دانش فنی ارقام راهبردی پیشرفته و بومی سازی تولید بذر در داخل کشور ، بذر جو رقم “نانیوس” تولید پژوهشکده کشاورزی نوویساد از گمرک جمهوری اسلامی ایران ترخیص شد.

این رقم با خاصیت سازگاری فوق العاده در طیف وسیعی از مناطق سرد تا معتدل کشور کشت می شود.

بالاترین عملکرد گزارش شده از رقم جو نانیوس مقدار ۱۶ تن در هکتار در منطقه اسدآباد بوده است.

این در فهرست ملی ارقام گیاهی کشور ثبت گردیده و تولید بذر گواهی شده آن کاملا بومی سازی و در داخل کشور انجام میگیرد.

Similar Posts