در این گزارش نحوه کاربرد کودها در محصولات گندم، سیر، سیب درختی، گوجه فرنگی گلخانهای و گردو و نتایج مربوطه ارائه شده است. ارزیابی های حاضر در منطقه همدان و در سال زراعی ۱۳۹۹انجام پذیرفته است
در این بررسی نسبت به اندازه گیری صفات تعداد روز تا ظهور گیاهچه، تعداد روز تا توسعه برگ اول، تعداد روز تا خوشه دهی، تعداد روز تا رسیدگی و عملکرد دانه اقدام گردید. نتایج داده ها نشان داد که تمامی صفات فوق در سطح ۵ درصد اختلاف معنی دار نشان دادند.

Similar Posts