روز مزرعه مقایسه ارقام پاییزه گندم، جو، کلزا ،گلرنگ در طرحی مشترک بین شرکت نگین سبز برنا و اداره آموزش و ترویج جهاد کشاورزی شهرستان کرج در تاریخ  یکشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۰ شمسی در دهستان محمد شهر شهرستان کرج (مزرعه آموزشی پژوهشی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران) و با حضور جمعی از مسئولان، پژوهشگران و کشاورزان پیشرو منطقه برگزار گردید. و مقایسه ارقام گندم سیمونیدا، ۴۰s،اوبالا،پانونیا و جو نوسادسکی ،نانیوس ،رودنیک با ارقام داخلی

Mr. Ebrahim Hassannejad, Mr. Mehrjouya (Head of Plant Production), Mr. Hossein Ghadr (Head of Extension and Development) and Ms. Pouravaz (Manager of Strain and Development of Alborz Province) and a group of leading farmers on the 9th of Khordad on the day of the company’s show farm The green jewel of Borna was present

Similar Posts