روز مزرعه مقایسه ارقام گندم، جو، کلزا و گلرنگ در طرحی مشترک بین شرکت نگین سبز برنا و اداره آموزش و ترویج جهاد کشاورزی شهرستان کرج در تاریخ ۱۹/۱۰/۹۸ در دهستان محمد شهر شهرستان کرج (مزرعه آموزشی پژوهشی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران) برگزار گردید.

Similar Posts