مدیر عامل محترم شرکت نگین سبز برنا در تاریخ هشتم بهمن ماه ۹۹ در جلسه هم اندیشی و همکاری دوجانبه در زمینه ی انتقال دانش کشاورزی با حضور سفیر محترم جمهوری صربستان و مدیر عامل محترم تعاونی روستایی کشور حضور بهم رساندند.

Similar Posts