دستورالعمل استفاده از کودهای اکوپتنت برای باغ سیب

مرحله اول:

مقدار ۲ لیتر از اکوفریز (Ekofreez) + 400 تا ۸۰۰ لیتر آب را در پاییز (زمانیکه برگها هنوز سبز هستند) بر روی برگ ها محلول پاشی نمایید.

مرحله دوم:

مقدار ۲ لیتر اکوویتال (Ekovital) + 200 تا ۳۰۰ لیتر آب را بعد از ریزش برگها و/یا بعد از هرس درختان بر روی خاک محلول پاشی نمایید (کوددهی پایه).

مرحله سوم:

مقدار ۲ لیتر اکوبوستر۲ (Ekobooster 2) + 400 تا ۸۰۰ لیتر آب را بعد از گلدهی و زمانیکه برگهای طویل ۳-۴ سانتیمتری تشکیل می شوند بر روی برگ ها محلول پاشی نمایید.

  • درصورت اطلاع از احتمال وقوع یخبندان (کاهش دمای ناگهانی) اکوبوستر ۲ (Ekobooster 2) را با اکوفریز (Ekofreez) جایگزین نمایید.

مرحله چهارم:

۱۵ روز بعد از اولین محلول پاشی برگی، محلول پاشی را با استفاده از ۲ لیتر اکوبوستر۲ (Ekobooster 2)  + 400 تا ۸۰۰ لیتر آب تکرار نمایید.

مرحله پنجم:

در نیمه اول تیر ماه با مقدار ۲ لیتر اکوبوستر ۲ (Ekobooster 2)  + 400 تا ۸۰۰ لیتر آب محلول پاشی برگی را انجام دهید.

Similar Posts