مرحله اول:

قبل از کشت گیاه جدید مقدار ۲ لیتر اکوویتال (Ekovital) + 10 کیلوگرم اوره حل شده در آب + ۲۰۰ تا ۳۰۰ لیتر آب را بر روی بقایای کشت قبلی محلول پاشی نمایید و طی مدت ۶۰ روز زمین را شخم بزنید.

مرحله دوم:

بذور را بطور کامل با نسبت ۱ لیتر اکوبوستر۱ (Ekobooster 1) + 3 لیتر آب (به ازای ۴۰۰ کیلوگرم بذر مصرفی) آغشته نمایید.

مرحله سوم:

بعد از بروز مرحله سه برگی، با مقدار ۱ لیتر  اکوبوستر ۲ (Ekobooster 2) + 200 تا ۳۰۰ لیتر آب محلولپاشی برگی را بر روی برگها انجام دهید.

مرحله چهارم:

بعد از هر بار چین و درآمدن برگهای جدید تیمار اکوبوستر ۲ (Ekobooster 2) را با نسبت ۱ لیتر اکوبوستر ۲ (Ekobooster 2) + 200 تا ۳۰۰ لیتر آب تکرار نمایید.

Similar Posts