دستورالعمل کاشت یونجه
انتخاب مزرعه 
با خاک زراعی عمیق ، حاصلخیز و سبک با دسترسی به آب و هوای مناسب ، pH حدود ۶.۵ تا ۷.۵
علف های هرز کنگر وحشی و سس را بطور کامل در مزارع از بین ببرید

تناوب محصول 
محصولات قبلی غلات (گندم، چاودار، جو، جودوسر)

شخم (خاکورزی) 
شخم اولیه با عمق ۳۰ تا ۴۰ سانتیمتر

برای کشت تابستانه 
دیسک اول ۱۰ تا ۱۲ سانتیمتر ، شخم ۳۰ سانتیمتر یا در ترکیب با چیزل ، بستن شیارها با دیسک ، آماده سازی بستر بذر ۸ تا ۱۰ سانتیمتر

کشت بهاره 
شخم پاییزه ۳۰ تا ۴۰ سانتیمتر ، بستن شیارها با دیسک ، آماده سازی بستر بذر ۸ تا ۱۰ سانتیمتر

کوددهی 
مرحله اول- آنالیز شیمیایی خاک:
۴۰ تا ۶۰ کیلوگرم در هکتار ازت خالص و مقدار ۱۰۰ تا ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار P2O5 و ۶۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار کود پتاسه که دو سوم PK طی خاکورزی اولیه و یک سوم مابقی PK و کل مقدار N قبل از کاشت.

کاشت 
کشت بهاره
از اواخر اسفند تا اواخر فروردین
کشت تابستانه
اواخر مرداد تا اوایل شهریور ، مقدار مصرف بذر ۳۰ تا ۵۰ کیلوگرم در هکتار فاصله ردیف ها ۱۲.۵ – ۲۵ سانتیمتر ، عمق ۱ تا ۲ سانتیمتر

مبارزه با علفهای هرز
سله شکنی ، کنترل علف هرز، استفاده از مقدار ۱ لیتر در هکتار ایمازتاپیر (پرسوئیت) در مرحله ۳ تا ۵ برگی ، استفاده از مقدار ۲ تا ۳ لیتر در هکتار بنتازون (بازاگران) مخصوص علف هرزهای پهن برگ یکساله، استفاده از مقدار ۱ تا ۲ لیتر در هکتار fluazifop – p-butil (Fusiladeforte) برای علف هرزهای یکساله و علف های چندساله ، کنترل بیماریها و آفات و علف های هرز 
چین 
ارتفاع برش از کف مزرعه ۳ تا ۵ سانتیمتر ، اولین چین برای علوفه در اوایل گلدهی (اواسط اردیبهشت)

سالهای بعدی تولید یونجه
کنترل علف هرز طی زمستان-متریبوزین (سنکور) مقدار ۰.۷ – ۱.۲ لیتر در هکتار، تیفن سولفورون متیل (هارمونی) مقدار ۸ تا ۱۶ گرم در هکتار، علف هرزهای پهن برگ و نازک برگ – ایمازتاپیر (پرسوئیت) مقدار ۰.۶ لیتر در هکتار + بنتازون (بازاگران) مقدار ۱.۵ لیتر در هکتار، کلوخ شکنی زمین در اوایل بهار

کنترل حشرات 
فیتودکتافورنیکاتا کلروپیروس + سایپرمترین (Nurelle D) مقدار ۱ لیتر در هکتار

Similar Posts