رقم دوکات، از ارقام بسیار زودرس آفتابگردان می باشد.

تاریخ کشت: ۹۸/۰۶/۱۰

مشخصات رقم:

هیبرید بسیار زودرس (زودرس ترین رقم موجود در کشور)- دوره رشد ۹۰ روزه

ارتفاع متوسط گیاه ۱۳۵ تا ۱۴۵ سانتی متر است(پاکوتاه)

پتانسل ژنتیکی در شرایط مطلوب برای  تولید دانه ۴ تن  در هکتار

حاوی ۴۷-۴۹ ٪ روغن

قابلیت کشت به صورت دیم در مناطقی با بارش ۳۰۰-۲۵۰ میلی متر در طول دوره رشد

مقاوم به بیماریها از قیبل زنگ و پروانه آفتابگردان

توصیه می شود تعداد بوته در زمان برداشت از ۵۰۰۰۰ تا ۵۴۰۰۰ بوته در هکتار کمتر نباشد.

https://www.aparat.com/v/T5t7c

Similar Posts