این آزمایش در سال ۱۳۹۸-۱۳۹۹ در استان همدان و سطحی برابر ۴۰۰۰ متر مربع (۲۰۰۰ مترمربع شاهد و ۲۰۰۰ مترمربع تیمار) انجام گرفت و از فرآورده های اکوبوستر ۱ (بذرمال)، اکوبوستر ۲ (محلولپاشی برگی) و اکوفریز (ضدسرمازدگی) در زمان های مناسب و با دز توصیه شده استفاده گردید.

نتایج نشان دادند که استفاده از فرآورده بذرمال اکوبوستر ۱ تعداد روزهای مورد نیاز تا ظهور گیاهچه و تعداد روز تا توسعه برگ اول در سطح خاک را به طور معنی داری (در سطح ۵%) کاهش داده است. همچنین تعداد روز تا خوشه دهی و تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیکی نیز به طور معنی داری (در سطح ۵%) کاهش نشان داده است.

عملکرد دانه نیز نسبت به شاهد به طور معنی داری افزایش را نشان داد.

نوع رقمعملکرد شاهد (کیلوگرم در هکتار)عملکرد تیمار (کیلوگرم در هکتار)افزایش محصول (کیلوگرم در هکتار)
پیشگام۸۴۱۰۸۹۲۰۵۱۰+
حیدری۵۵۹۰۶۱۵۷۵۶۷+

Similar Posts