تصاویر مربوط به کشت مخلوط ماشک رقم نئوپلانتا، کلزای علوفه ای رقم پراست و نخود علوفه ای پایونیر شرکت نگین سبز برنا در استان سمنان می باشند.

Similar Posts