چرا در خاک های قلیایی به جای کود اوره از سولفات آمونیوم استفاده کنیم؟

·سولفات آمونیوم ۲۱ درصد ازت و ۲۴ درصد گوگرد دارد و اسیدزا بوده و بهترین کود برای شرایط خاک های ایران (خاک های قلیایی) است.

·چنانچه خاک قلیایی و pH آن بالا باشد با مصرف کود سولفات آمونیوم تا حدودی pH کاهش می یابد.

·با کاهش pH خاک جذب عناصر غذایی کم مصرف مانند آهن، روی، مس و منگنز افزایش می یابد.

·سولفات آمونیوم بهترین منبع تامین ازت و گوگرد برای درختان میوه و آن دسته از محصولات زراعی است که به این عناصر نیاز فراوان دارند.

·از آنجا که ازت این کود به شکل آمونیوم و گوگرد آن به شکل سولفات است، آمونیوم و گوگرد آن به شکل سولفات است، آمونیوم به صورت تبادلی به ذرات رس متصل گردیده و کمتر از کودهای ازته دیگر در خاک شسته می شود.

·کود اوره در خاک های قلیایی و یا آهکی ممکن استباعث بروز مشکلاتی شود و باعث افزایش بیشتر قلیائیت و واکنش خاک و همچنین مسمومیت به شوری در خاک شود. در حالیکه سولفات آمونیوم برای زمین های قلیایی و آهکی مناسب تر است.

·کود سولفات آمونیوم به خاطر وجود عنصر گوگرد در ترکیب خود و درنتیجه تجزیه آن در خاک و به وجود آمدن سولفوریک اسید و همچنین وجود ازت به فرم آمونیومی، موجب می شود تا میزان قلیائیت خاک کم شده و تاثیر منفی بر محیط زیست نداشته باشد. بنابراین کود سولفات آمونیوم نسبت به سایر کودهای شیمیایی اثرات تخریبی کمتری بر محیط زیست دارد.

·مزایای استفاده از سولفات آمونیوم بر سایر کودهای ازته نظیر اوره، دارا بودن ازت آمونیاکی می باشد که این نوع ازت با کمترین مقدار مصرف انرژی توسط گیاه به سرعت جذب و در متابولیسم گیاه به مصرف می رسد و از طرف دیگر همراهی گوگرد به شکل سولفات در این کود به همراه ازت موجب تنظیم pH خاک و تسهیل جذب سایر ریزمغذی های موجود در خاک نظیر آهن، روی، مس و منگنز می گردد.

·در میان کودهای ازته شناخته شده، کود سولفات آمونیوم کمترین تمایل به جذب آب را از محیط دارد، این ویژگی سولفات آمونیوم موجب کاهش کلوخ شدن آن و افزایش مدت زمان نگهداری سولفات آمونیوم می باشد.

Similar Posts