| | |

دستورالعمل استفاده از کودهای اگرویونیک برای گندم

دستورالعمل استفاده از کودهای اگرویونیک برای گندم مرحله اول: قبل از کشت گیاه جدید، مقدار ۵ لیتر  در هکتار یونیکر (Uniker) را بر روی بقایای کشت قبلی محلول پاشی کرده و با خاک مخلوط نمایید. مرحله دوم: مقدار بذور مورد استفاده در یک هکتار را بطور کامل با نسبت ۲۵۰ میلی لیتر اسلاول اس (Slavol…

| | |

دستورالعمل استفاده از کودهای اگرویونیک برای سویا

دستورالعمل استفاده از کودهای اگرویونیک برای سویا مرحله اول: قبل از کشت گیاه جدید، مقدار ۵ لیتر در هکتار یونیکر (Uniker) را بر روی بقایای کشت قبلی محلول پاشی کرده و با خاک مخلوط نمایید. مرحله دوم: مقدار بذور مورد استفاده در یک هکتار را بطور کامل با ۲۵۰ میلی لیتر اسلاول اس (Slavol S)…

| | |

دستورالعمل استفاده از کودهای اگرویونیک برای ذرت

دستورالعمل استفاده از کودهای اگرویونیک برای ذرت مرحله اول: قبل از کشت گیاه جدید، مقدار ۵ لیتر  در هکتار یونیکر (Uniker) را بر روی بقایای کشت قبلی محلول پاشی کرده و با خاک مخلوط نمایید. مرحله دوم: مقدار بذور مورد استفاده در یک هکتار را بطور کامل با ۵۰ میلی لیتر اسلاول اس (Slavol S)…

| | |

دستورالعمل استفاده از کودهای اگرویونیک برای باغات هسته دار

دستورالعمل استفاده از کودهای اگرویونیک برای باغات هسته دار اسلاول وی وی ال بصورت برگی و با دز  5-10 لیتر در هکتار، به تنهایی یا همراه با آفت کش ها استفاده می شود. مرحله اول: مقدار ۵ لیتر در هکتار اسلاول وی وی ال (Slavol VVL) را در طول دوره گلدهی و بعد از آن…

| | |

دستورالعمل استفاده از کودهای اگرویونیک برای باغات دانه دار

دستورالعمل استفاده از کودهای اگرویونیک برای باغات دانه دار اسلاول وی وی ال بصورت برگی و با دز ۵-۱۰ لیتر در هکتار، به تنهایی یا همراه با آفت کش ها استفاده می شود. مرحله اول: مقدار ۵ لیتر در هکتار اسلاول وی وی ال (Slavol VVL) را در طول دوره گلدهی و بعد از آن…

| | |

دستورالعمل استفاده از کودهای اگرویونیک برای چغندرقند

دستورالعمل استفاده از کودهای اگرویونیک برای چغندرقند مرحله اول: قبل از کشت گیاه جدید، مقدار ۵ لیتر  در هکتار یونیکر (Uniker) را بر روی بقایای کشت قبلی محلول پاشی کرده و با خاک مخلوط نمایید. مرحله دوم: مقدار بذور مورد استفاده در یک هکتار را بطور کامل با ۲۵۰ میلی لیتر اسلاول اس (Slavol S)…

| | |

دستورالعمل استفاده از کودهای اگرویونیک برای انواع توت

دستورالعمل استفاده از کودهای اگرویونیک برای انواع توت اسلاول وی وی ال بصورت برگی و با دز  5-10 لیتر در هکتار، به تنهایی یا همراه با آفت کش ها استفاده می شود. مرحله اول: مقدار ۵ لیتر در هکتار اسلاول وی وی ال (Slavol VVL) را در طول دوره گلدهی و بعد از آن محلول…

| | |

دستورالعمل استفاده از کودهای اگرویونیک برای تاکستان

دستورالعمل استفاده از کودهای اگرویونیک برای تاکستان اسلاول وی وی ال بصورت برگی و با دز  5-10 لیتر در هکتار، به تنهایی یا همراه با آفت کش ها استفاده می شود. مرحله اول: مقدار ۵ لیتر در هکتار اسلاول وی وی ال (Slavol VVL) را در فاز تشکیل واضح گل آذین محلول پاشی برگی نمایید….

| | |

دستورالعمل استفاده از کودهای اکوپتنت برای محصول هویج

دستورالعمل استفاده از کودهای اکوپتنت برای محصول هویج مرحله اول: قبل از کشت گیاه جدید خاک را با ۲ لیتر اکوویتال (Ekovital) + 10 کیلوگرم اوره + ۲۰۰ تا ۳۰۰ لیتر آب مخلوط نمایید. مرحله دوم: ریشه نشاها را به مدت ۲۰ دقیقه در محلول ۱ درصدی از ۱ لیتر اکوبوستر۱ (Ekobooster 1) + 100…

| | |

دستورالعمل استفاده از کودهای اکوپتنت برای محصول هندوانه

دستورالعمل استفاده از کودهای اکوپتنت برای محصول هندوانه (بذر) مرحله اول (بذرمال): بذور را در پارچه ای قرار داده و به منظور خیس خوردن به مدت ۲۰ دقیقه در محلول یک درصد اکوبوستر ۱ (Ekobooster 1) – 1 لیتر اکوبوستر۱ (Ekobooster ۱) + ۱۰۰ لیتر آب – قرار دهید. سپس پارچه حاوی بذور خیس خورده…