| | |

دستورالعمل استفاده از کودهای اگرویونیک برای گندم

دستورالعمل استفاده از کودهای اگرویونیک برای گندم مرحله اول: قبل از کشت گیاه جدید، مقدار ۵ لیتر  در هکتار یونیکر (Uniker) را بر روی بقایای کشت قبلی محلول پاشی کرده و با خاک مخلوط نمایید. مرحله دوم: مقدار بذور مورد استفاده در یک هکتار را بطور کامل با نسبت ۲۵۰ میلی لیتر اسلاول اس (Slavol…

| | |

دستورالعمل استفاده از کودهای اگرویونیک برای سویا

دستورالعمل استفاده از کودهای اگرویونیک برای سویا مرحله اول: قبل از کشت گیاه جدید، مقدار ۵ لیتر در هکتار یونیکر (Uniker) را بر روی بقایای کشت قبلی محلول پاشی کرده و با خاک مخلوط نمایید. مرحله دوم: مقدار بذور مورد استفاده در یک هکتار را بطور کامل با ۲۵۰ میلی لیتر اسلاول اس (Slavol S)…

| | |

دستورالعمل استفاده از کودهای اگرویونیک برای ذرت

دستورالعمل استفاده از کودهای اگرویونیک برای ذرت مرحله اول: قبل از کشت گیاه جدید، مقدار ۵ لیتر  در هکتار یونیکر (Uniker) را بر روی بقایای کشت قبلی محلول پاشی کرده و با خاک مخلوط نمایید. مرحله دوم: مقدار بذور مورد استفاده در یک هکتار را بطور کامل با ۵۰ میلی لیتر اسلاول اس (Slavol S)…

| | |

دستورالعمل استفاده از کودهای اگرویونیک برای باغات هسته دار

دستورالعمل استفاده از کودهای اگرویونیک برای باغات هسته دار اسلاول وی وی ال بصورت برگی و با دز  5-10 لیتر در هکتار، به تنهایی یا همراه با آفت کش ها استفاده می شود. مرحله اول: مقدار ۵ لیتر در هکتار اسلاول وی وی ال (Slavol VVL) را در طول دوره گلدهی و بعد از آن…

| | |

دستورالعمل استفاده از کودهای اگرویونیک برای باغات دانه دار

دستورالعمل استفاده از کودهای اگرویونیک برای باغات دانه دار اسلاول وی وی ال بصورت برگی و با دز ۵-۱۰ لیتر در هکتار، به تنهایی یا همراه با آفت کش ها استفاده می شود. مرحله اول: مقدار ۵ لیتر در هکتار اسلاول وی وی ال (Slavol VVL) را در طول دوره گلدهی و بعد از آن…

| | |

دستورالعمل استفاده از کودهای اگرویونیک برای چغندرقند

دستورالعمل استفاده از کودهای اگرویونیک برای چغندرقند مرحله اول: قبل از کشت گیاه جدید، مقدار ۵ لیتر  در هکتار یونیکر (Uniker) را بر روی بقایای کشت قبلی محلول پاشی کرده و با خاک مخلوط نمایید. مرحله دوم: مقدار بذور مورد استفاده در یک هکتار را بطور کامل با ۲۵۰ میلی لیتر اسلاول اس (Slavol S)…

| | |

دستورالعمل استفاده از کودهای اگرویونیک برای انواع توت

دستورالعمل استفاده از کودهای اگرویونیک برای انواع توت اسلاول وی وی ال بصورت برگی و با دز  5-10 لیتر در هکتار، به تنهایی یا همراه با آفت کش ها استفاده می شود. مرحله اول: مقدار ۵ لیتر در هکتار اسلاول وی وی ال (Slavol VVL) را در طول دوره گلدهی و بعد از آن محلول…

| | |

دستورالعمل استفاده از کودهای اگرویونیک برای تاکستان

دستورالعمل استفاده از کودهای اگرویونیک برای تاکستان اسلاول وی وی ال بصورت برگی و با دز  5-10 لیتر در هکتار، به تنهایی یا همراه با آفت کش ها استفاده می شود. مرحله اول: مقدار ۵ لیتر در هکتار اسلاول وی وی ال (Slavol VVL) را در فاز تشکیل واضح گل آذین محلول پاشی برگی نمایید….