| | |

دستورالعمل استفاده از کودهای اکوپتنت برای محصول هویج

دستورالعمل استفاده از کودهای اکوپتنت برای محصول هویج مرحله اول: قبل از کشت گیاه جدید خاک را با ۲ لیتر اکوویتال (Ekovital) + 10 کیلوگرم اوره + ۲۰۰ تا ۳۰۰ لیتر آب مخلوط نمایید. مرحله دوم: ریشه نشاها را به مدت ۲۰ دقیقه در محلول ۱ درصدی از ۱ لیتر اکوبوستر۱ (Ekobooster 1) + 100…

| | |

دستورالعمل استفاده از کودهای اکوپتنت برای محصول هندوانه

دستورالعمل استفاده از کودهای اکوپتنت برای محصول هندوانه (بذر) مرحله اول (بذرمال): بذور را در پارچه ای قرار داده و به منظور خیس خوردن به مدت ۲۰ دقیقه در محلول یک درصد اکوبوستر ۱ (Ekobooster 1) – 1 لیتر اکوبوستر۱ (Ekobooster ۱) + ۱۰۰ لیتر آب – قرار دهید. سپس پارچه حاوی بذور خیس خورده…

| | |

دستورالعمل استفاده از کودهای اکوپتنت برای محصول ملون

دستورالعمل استفاده از کودهای اکوپتنت برای محصول ملون مرحله اول: قبل از کشت گیاه جدید، خاک را با ۲ لیتر اکوویتال (Ekovital) + 10 کیلوگرم اوره + ۲۰۰ تا ۳۰۰ لیتر آب مخلوط نمایید. مرحله دوم: ریشه نشاها را به مدت ۲۰ دقیقه در محلولی از ۱ لیتر اکوبوستر۱ (Ekobooster 1) + 100 لیتر آب…

| | |

دستورالعمل استفاده از کودهای اکوپتنت برای باغ گیلاس

دستورالعمل استفاده از کودهای اکوپتنت برای باغ گیلاس مرحله اول: مقدار ۲ لیتر از اکوفریز (Ekofreez) + 400 تا ۸۰۰ لیتر آب را در پاییز (زمانیکه برگها هنوز سبز هستند) بر روی برگ ها محلول پاشی نمایید. مرحله دوم: مقدار ۲ لیتر اکوویتال (Ekovital) + 200 تا ۳۰۰ لیتر آب را بعد از ریزش برگها…

| | |

دستورالعمل استفاده از کودهای اکوپتنت برای محصول گوجه فرنگی

دستورالعمل استفاده از کودهای اکوپتنت برای محصول گوجه فرنگی مرحله اول: قبل از کشت گیاه جدید خاک را با ۲ لیتر اکوویتال (Ekovital) + 10 کیلوگرم اوره + ۲۰۰ تا ۳۰۰ لیتر آب مخلوط نمایید. مرحله دوم: ریشه نشاها را به مدت ۲۰ دقیقه در محلول ۱ درصدی از ۱ لیتر اکوبوستر۱ (Ekobooster 1) +…

| | |

دستورالعمل استفاده از کودهای اکوپتنت برای گندم

دستورالعمل استفاده از کودهای اکوپتنت برای گندم مرحله اول: قبل از کشت گیاه جدید، مقدار ۲ لیتر اکوویتال (Ekovital) + 10 کیلوگرم اوره حل شده در آب + ۲۰۰ تا ۳۰۰ لیتر آب را بر روی بقایای کشت قبلی محلول پاشی نمایید و حداکثر طی مدت ۶۰ روز با خاک مخلوط نمایید. مرحله دوم: بذور…

| | |

دستورالعمل استفاده از کودهای اکوپتنت برای تولید درگلخانه

دستورالعمل استفاده از کودهای اکوپتنت برای تولید درگلخانه برای تولید در گلخانه پروتکل به شرح زیر است: مرحله نخست پاکسازی گلخانه خالی برای ضدعفونی اسکلت داخلی ، ابزارآلات و سایر وسایلی که در گلخانه مورد استفاده قرار میگیرد ، از محلول ۲-۳٪ گنوکس ( Genox ) استفاده نمایید. (اگر شما محلول  Genox ندارید، از برخی…

| | |

دستورالعمل استفاده از کودهای اکوپتنت برای باغ گلابی

دستورالعمل استفاده از کودهای اکوپتنت برای باغ گلابی مرحله اول: مقدار ۲ لیتر از اکوفریز (Ekofreez) + 400 تا ۸۰۰ لیتر آب را در پاییز (زمانیکه برگها هنوز سبز هستند) بر روی برگ ها محلول پاشی نمایید. مرحله دوم: مقدار ۲ لیتر اکوویتال (Ekovital) + 200 تا ۳۰۰ لیتر آب را بعد از ریزش برگها…

| | |

دستورالعمل استفاده از کودهای اکوپتنت برای گردو

دستورالعمل استفاده از کودهای اکوپتنت برای گردو مرحله اول: مقدار ۲ لیتر از اکوفریز (Ekofreez) + 400 تا ۸۰۰ لیتر آب را در پاییز (زمانیکه برگها هنوز سبز هستند) بر روی برگ ها محلول پاشی نمایید. مرحله دوم: مقدار ۲ لیتر اکوویتال (Ekovital) + 200 تا ۳۰۰ لیتر آب را بعد از ریزش برگها و/یا…

| | |

دستورالعمل استفاده از کودهای اکوپتنت برای محصول کلم

دستورالعمل استفاده از کودهای اکوپتنت برای محصول کلم مرحله اول: قبل از کشت گیاه جدید خاک را با ۲ لیتر اکوویتال (Ekovital) + 10 کیلوگرم اوره + ۲۰۰ تا ۳۰۰ لیتر آب مخلوط نمایید. مرحله دوم: ریشه نشاها را به مدت ۲۰ دقیقه در محلول ۱ درصدی از ۱ لیتر اکوبوستر۱ (Ekobooster 1) + 100…