| | |

دستورالعمل استفاده از کودهای اکوپتنت برای محصول کدو

دستورالعمل استفاده از کودهای اکوپتنت برای محصول کدو مرحله اول: قبل از کشت گیاه جدید، خاک را با ۲ لیتر اکوویتال (Ekovital) + 10 کیلوگرم اوره + ۲۰۰ تا ۳۰۰ لیتر آب مخلوط نمایید. مرحله دوم: ریشه نشاها را به مدت ۲۰ دقیقه در محلولی از ۱ لیتر اکوبوستر۱ (Ekobooster 1) + 100 لیتر آب…

| | |

دستورالعمل استفاده از کودهای اکوپتنت برای محصول کدو سبز

دستورالعمل استفاده از کودهای اکوپتنت برای محصول کدو سبز مرحله اول: قبل از کشت گیاه جدید، خاک را با ۲ لیتر اکوویتال (Ekovital) + 10 کیلوگرم اوره + ۲۰۰ تا ۳۰۰ لیتر آب مخلوط نمایید. مرحله دوم: ریشه نشاها را به مدت ۲۰ دقیقه در محلولی از ۱ لیتر اکوبوستر۱ (Ekobooster 1) + 100 لیتر…

| | |

دستورالعمل استفاده از کودهای اکوپتنت برای محصول کاهو

دستورالعمل استفاده از کودهای اکوپتنت برای محصول کاهو مرحله اول: قبل از کشت گیاه جدید خاک را با ۲ لیتر اکوویتال (Ekovital) + 10 کیلوگرم اوره + ۲۰۰ تا ۳۰۰ لیتر آب مخلوط نمایید. مرحله دوم: ریشه نشاها را به مدت ۲۰ دقیقه در محلول ۱ درصدی از ۱ لیتر اکوبوستر۱ (Ekobooster 1) + 100…

| | |

دستورالعمل استفاده از کودهای اکوپتنت برای فندق

دستورالعمل استفاده از کودهای اکوپتنت برای فندق مرحله اول: مقدار ۲ لیتر از اکوفریز (Ekofreez) + 400 تا ۸۰۰ لیتر آب را در پاییز (زمانیکه برگها هنوز سبز هستند) بر روی برگ ها محلول پاشی نمایید. مرحله دوم: مقدار ۲ لیتر اکوویتال (Ekovital) + 200 تا ۳۰۰ لیتر آب را بعد از ریزش برگها و/یا…

| | |

دستورالعمل استفاده از کودهای اکوپتنت برای محصول فلفل

دستورالعمل استفاده از کودهای اکوپتنت برای محصول فلفل مرحله اول: قبل از کشت گیاه جدید خاک را با ۲ لیتر اکوویتال (Ekovital) + 10 کیلوگرم اوره + ۲۰۰ تا ۳۰۰ لیتر آب مخلوط نمایید. مرحله دوم: ریشه نشاها را به مدت ۲۰ دقیقه در محلول ۱ درصدی از ۱ لیتر اکوبوستر۱ (Ekobooster 1) + 100…

| | |

دستورالعمل استفاده از کودهای اکوپتنت برای محصول شبدر سفید و قرمز

دستورالعمل استفاده از کودهای اکوپتنت برای محصول شبدر سفید و قرمز مرحله اول: قبل از کشت گیاه جدید مقدار ۲ لیتر اکوویتال (Ekovital) + 10 کیلوگرم اوره حل شده در آب + ۲۰۰ تا ۳۰۰ لیتر آب را بر روی بقایای کشت قبلی محلول پاشی نمایید و طی مدت ۶۰ روز زمین را شخم بزنید….

| | |

دستورالعمل استفاده از کودهای اکوپتنت برای باغ سیب

دستورالعمل استفاده از کودهای اکوپتنت برای باغ سیب مرحله اول: مقدار ۲ لیتر از اکوفریز (Ekofreez) + 400 تا ۸۰۰ لیتر آب را در پاییز (زمانیکه برگها هنوز سبز هستند) بر روی برگ ها محلول پاشی نمایید. مرحله دوم: مقدار ۲ لیتر اکوویتال (Ekovital) + 200 تا ۳۰۰ لیتر آب را بعد از ریزش برگها…

| | |

ستورالعمل استفاده از کودهای اکوپتنت برای سویا

دستورالعمل استفاده از کودهای اکوپتنت برای سویا مرحله اول: قبل از کشت گیاه جدید، مقدار ۲ لیتر اکوویتال (Ekovital) + 10 کیلوگرم اوره حل شده در آب + ۲۰۰ تا ۳۰۰ لیتر آب را بر روی بقایای کشت قبلی محلول پاشی نمایید و حداکثر طی مدت ۶۰ روز با خاک مخلوط نمایید. مرحله دوم: بذور…

| | |

دستورالعمل استفاده از کودهای اکوپتنت برای رزها و گلهای زینتی

دستورالعمل استفاده از کودهای اکوپتنت برای رزها و گلهای زینتی مرحله اول: قبل از کشت گیاه جدید، خاک را با ۲ لیتر اکوویتال (Ekovital) + 10 کیلوگرم اوره + ۲۰۰ تا ۳۰۰ لیتر آب مخلوط نمایید. مرحله دوم: ریشه نشاها را به مدت ۲۰ دقیقه در محلولی از ۱ لیتر اکوبوستر۱ (Ekobooster 1) + 100…

| | |

دستورالعمل استفاده از کودهای اکوپتنت برای محصول خیار

دستورالعمل استفاده از کودهای اکوپتنت برای محصول خیار مرحله اول: قبل از کشت گیاه جدید، خاک را با ۲ لیتر اکوویتال (Ekovital) + 10 کیلوگرم اوره + ۲۰۰ تا ۳۰۰ لیتر آب مخلوط نمایید. مرحله دوم: ریشه نشاها را به مدت ۲۰ دقیقه در محلولی از ۱ لیتر اکوبوستر۱ (Ekobooster 1) + 100 لیتر آب…