بذر ذرت AS5M11

تاریخ کاشت: ۲۰/۰۴/۹۸ تاریخ عکسبرداری: ۱۷/۰۷/۹۸ منطقه: قزل حصار البرز خصوصیات رقم AS5M11: زودرس گروه فائو ۴۰۰ مناسب کشت دانه ای متحمل به شرایط پرتنش، متحمل

بیشتر
X