اکوفریز

اثرات استفاده از اکوفریز:

 • کاهش خطر سرمازدگی دیرهنگام بهاره
 • افزایش جذب آب و عناصر غذایی
 • تقویت سیستم ایمنی گیاه در برابر بیماری ها
 • و …

توضیحات

اکوفریز (Ekofreez)

اکوفریز، یک ضدیخ گیاهی آلی است که برای کاهش اثرات نامطلوب یخبندان ناشی از بهار دیرهنگام یا پاییز زودهنگام استفاده می شود. استفاده این فرآورده در زمان مناسب (۴-۵ روز قبل از رخ دادن دمای پایین)، تولید پروتئین ها (AFP) و اسید آمینه های (AAA) ضد یخ را تحریک می نماید. این فرآورده همچنین بعنوان فاکتور محافظتی در برابر دماهای خیلی بالا نیز استفاده می شود. علاوه بر کاربردهای فوق، اکوفریز یک کود برگی کامل نیز می باشد که حاوی مقادیر بالایی بر، منگنز و روی بوده و بنابراین می تواند در تغذیه گیاهان و درختان میوه استفاده شود (نقش حفاظتی در برابر تنش های محیطی و تغذیه ای).

اثرات استفاده از اکوفریز:

 • کاهش خطر سرمازدگی دیرهنگام بهاره
 • افزایش جذب آب و عناصر غذایی
 • تقویت سیستم ایمنی گیاه در برابر بیماری ها
 • افزایش طول دوره رشد رویشی در پاییز
 • افزایش میوه برداشت شده بعلت افزایش گرده افشانی
 • تسریع سوخت و ساز
 • افزایش دهنده مقدار اسیدهای آمینه، پروتئین ها، قند، چربی، ویتامین ها، مواد معدنی و بویژه پروتئین های ضد یخ زدگی
 • افزایش ظرفیت فتوسنتزی، افزایش فشار اسمزی و جذب آب و عناصر غذایی از طریق سیستم ریشه گیاه
 • افزایش شکوفه دهی، افزایش کیفیت و کمیت محصول (شامل افزایش اندازه، بهبود بافت، ظاهر بازارپسند و طعم مناسب)
 • کاهش مقدار pH و تعداد پاتوژن ها در خاک
 • تقویت سیستم ریشه ای گیاه

ترکیب اکوفریز می تواند با سایر فرآورده های میکروبیولوژیکی مخلوط و در فاز رشد رویشی نیز استفاده بشود. این فرآورده به صورت محلول پاشی بر روی گیاهان قابل استفاده می باشد.