اکوویتال

اثرات استفاده از اکوویتال:

  • تحریک توسعه و تکامل باکتری های مفید در خاک (به علت محتوای بالای اسیدهای هیومیک و فولویک)
  • تقویت سیستم ریشه گیاهان در برابر بیماریهایی با منشا میکروبیولوژیکی
  • و …

توضیحات

اکوویتال (Ekovital)

از طریق تجزیه بقایای آلی در خاک (بقایای محصولات کشاورزی) و با کمک اکوویتال، بطور مطلوبی میتوان علاوه بر فعالیت بیولوژیکی خاک بر بهبود آب، هوا و رژیم حرارتی خاک تاثیرگذار بود. اکوویتال محیطی را در خاک ایجاد می کند که در آن میکروارگانیسم های مفید موجود می توانند زنده مانده و تکثیر شوند.

اثرات استفاده از اکوویتال:

  • تحریک توسعه و تکامل باکتری های مفید در خاک (به علت محتوای بالای اسیدهای هیومیک و فولویک)
  • تقویت سیستم ریشه گیاهان در برابر بیماریهایی با منشا میکروبیولوژیکی
  • تحریک باکتری های تثبیت کننده نیتروژن و معدنی کننده فسفر (که منجر به تجزیه سریع تر ماده آلی و تشکیل هوموس می گردد)
  • اصلاح خصوصیات خاک های متاثر از استفاده بیش از حد کودهای معدنی

این کود قابلیت اختلاط با سایر ترکیبات میکروبیولوژیکی را داشته و می تواند در مرحله رشد رویشی نیز استفاده بشود. این فرآورده به صورت خاک مصرف بر روی بقایای گیاهی پاشیده شده و قابل استفاده می باشد.