آفتابگردان دوکات

هیبریدی بسیار زودرس – دوره رشد ۹۰ روزه

توضیحات

هیبریدی بسیار زودرس (زودرس ترین رقم موجود در کشور)

دوره رشد ۹۰ روزه

پتانسیل ژنتیکی تولید ۴ تن دانه در هکتار

مقاوم به بیماریها

حاوی ۴۹ -۴۷ درصد روغن

پاکوتاه

قابلیت کشت به صورت دیم (در مناطقی با بارش ۳۰۰ – ۲۵۰ میلی لیتر در طول دوره رشد)

توضیحات تکمیلی

واحد