کلزا زلاتنا

پتانسیل ژنتیکی تولید بیش از 4/5 تن دانه در هکتار

توضیحات

رقم op و زمستانه از گروه “۰۰”،

دوره رشد ۲۸۴ روزه،

پتانسیل ژنتیکی تولید بیش از ۵/۴ تن دانه در هکتار،

مقاوم به سرما،

حاوی حدود ۴۴% روغن،

روغن مناسب برای مصرف انسان