سورگوم سیلوکینگ

پتانسیل عملکرد بالا (بیش از 100 تن در هکتار)،

توضیحات

سورگوم شیرین هیبریدی،

دوره رشد رویشی طولانی و عملکرد بالای علوفه،

مناسب جهت تولید بیوگاز،

مقاوم به سرما، خشکی و بیماریها،

کیفیت عالی،

پتانسیل عملکرد بالا (بیش از ۱۰۰ تن در هکتار)،

رتبه اول در عملکرد و همچنین ارزش غذایی در آزمایشات مقایسه ارقام طرح توسعه سورگوم کشور