ذرت AS160Silage

میان دیررس (FAO 600)، رقمی تخصصی علوفه ای( به هیچ عنوان برای کشت دانه ای استفاده نمی شود.)

دسته: ,

توضیحات

AS160Silage

میان دیررس (FAO 600)، رقمی تخصصی علوفه ای( به هیچ عنوان برای کشت دانه ای استفاده نمی شود.) ، رقمی با ارتفاع زیاد (بعضا بیش از ۴ متر) و تعداد برگهای زیاد (غالبا وجود بیش از ۱۲ عدد برگ در بالای بلال)، دارای پوشینه بلال محکم و ویژگی رهاسازی تاخیری رطوبت و درنتیجه افزایش زمان بهینه برای تهیه علوفه، دارای بلال بزرگ با دانه های خیلی بزرگ و آندوسپرم نرم و مقدار کاهش یافته ای از لیگنین در گیاه ذرت (قابلیت هضم بهتر برای دام)، تراکم کشت توصیه شده بین  ۶۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰ بوته در هکتار (فاصله بوته ها ۲۲-۲۰ سانتیمتر روی ردیف)، از کشت این رقم در خاک های شنی و بدون آبیاری و منطق بادخیز خودداری نمائید.