َذرت AS404

زودرس (FAO 400)، هیبریدی

دسته: ,

توضیحات

AS404

زودرس (FAO 400)، هیبریدی جهت برداشت دانه (در مزارع کوچک، در مناطق کوهستانی و دشت، با استفاده از مکانیزاسیون کشاورزی حداقل)، سازگاری بالا به شرایط مختلف محیطی، حفظ پتانسیل تولید بالا در شرایط نامطلوب، دارای ویژگی رهاسازی خوب رطوبت از دانه ها، دارای بوته ای با ارتفاع نسبتا بلند، ساقه محکم و بلال خیلی بزرگ با۱۸-۱۶ ردیف دانه های بزرگ، تراکم کشت توصیه شده بین ۵۲۰۰۰ تا ۵۸۰۰۰ بوته در هکتار (فاصله بوته ها ۲۳-۲۵ سانتیمتر روی ردیف).