ذرتAS511

میان زودرس (FAO 400)، هیبریدی

دسته: ,

توضیحات

AS511

میان زودرس (FAO 400)، هیبریدی جهت برداشت مستقیم بصورت دانه ای در شرایط تولید سخت و پرتنش، دارای مقاومت بالا به خشکی، دمای بالا، ورس و بیماری کپک داخل بلال، دارای بلال های یکنواخت با ۱۶-۱۴ ردیف دانه بزرگ با هکتولیتر بالا، سازگاری بالا به شرایط مختلف محیطی، تراکم کشت توصیه شده بین ۴۶۰۰۰ تا ۷۱۰۰۰ بوته در هکتار (فاصله بوته ها۲۲-۲۰ سانتیمتر روی ردیف).