NIKOSAV

علف کش سیتمیک و انتخابی ذرت، بمنظورکنترل علف های هرز یکساله و چندساله باریک برگ  و پهن برگ که از طریق اثرگذاری بر روی برگ و ریشه عمل می کند

دسته: ,

توضیحات

NIKOSAV

Nicosulfuron 40 g/l – OD

علف کش سیتمیک و انتخابی ذرت، بمنظورکنترل علف های هرز یکساله و چندساله باریک برگ  و پهن برگ که از طریق اثرگذاری بر روی برگ و ریشه عمل می کند. در نتیجه رشد علف های هرز ظرف چند ساعت بعد از استفاده از این علف کش متوقف گشته و اولین نشانه های استفاده از آن ۷-۵ روز بعد از استفاده قابل مشاهده می باشد که ابتدا علف هرز را به رنگ قرمز درآورده و سپس بنفش رنگ شده و در نهایت موجب خشک شدن علف های هرز می گردد. این علف کش قابلیت اختلاط با ۲,۴-D  را نیز دارد.

زمان مصرف:

  • ذرت در مرحله ۸-۳ برگی است.
  • علفهای هرز در مرحله ۶-۲ برگی به مقدار ۱ لیتر در هکتار
  • برای کنترل سورگوم وحشی (قیاق)، زمانیکه علف هرز در مرحله ۳-۵ برگی است به مقدار ۲۵/۱ لیتر در هکتار