ذرت NS6010

پتانسیل ژنتیکی تولید 18 تن دانه و 90 تن علوفه در هکتار،

دسته: ,

توضیحات

میان دیررس (FAO690)،

پتانسیل ژنتیکی تولید ۱۸ تن دانه و ۹۰ تن علوفه در هکتار،

دو منظوره،

سبزمانی،

دوره رشد ۹۵ روزه برای کشت علوفه ای و ۱۳۵ روزه برای کشت دانه ای

مقاوم به تنش و بیماری ها،

دارای بالاترین عملکرد علوفه در کشور