ذرت NS640

پتانسیل ژنتیکی تولید 14 تن دانه و 90 تن علوفه در هکتار

دسته: ,

توضیحات

میان رس (FAO660)،

پتانسیل ژنتیکی تولید ۱۴ تن دانه و ۹۰ تن علوفه در هکتار،

دو منظوره،

دوره رشد ۹۰ روزه برای کشت علوفه ای و ۱۲۵-۱۳۵ روزه برای کشت دانه ای،

مقاوم به تنش های خشکی،

حاوی پروتئین بالاتر نسبت به سایر ارقام و مناسب در تغذیه جیره دامداری ها