این طرح در اراضی تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با کشت چهار رقم کلزای روغنی، یک رقم کلزای علوفه ای و دو رقم یونجه جدید آغاز گردید.

Similar Posts